Estatuts de l’associació catalana de criminòlegs

CAPÍTOL I


DISPOSICIONS GENERALS


Article 1.- Es constitueix, d'acord amb la legislació vigent, l'Associació Catalana de Criminólegs, amb personalitat jurídica propia, la qual es regirà pel que es determini en els presents estatus, i per altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.


Article 2.- Aquesta Associació tindrà provisionalment el seu domicili social al Carrer Pau Casals número 15 de la localitat de Caldes d'Estrac, i per comunicacions l'apartat de correus número un 08393 de Caldes d'Estrac.


Article 3.- L'àmbit de l'Associació serà tot el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


Article 4.- Les funcions de 1'Associació seran les següents :


a. a. Reivindicar 1'equivalència de la Diplomatura Superior en Criminologia al títol de Diplomat Universitari, davant els Organismes Oficials i Autoritats de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


b. Reivindicar 1'homologacio de la Diplomatura Superior en Criminologia al títol de Diplomat Universitari, davant els Organismes Oficials i Autoritats de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya.


CAPÍTOL II


DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS


Article 5.- Podran ser membres de l'Associació totes les persones que hagin cursat o estiguin cursant els estudis de Criminologia en qualsevol Universitat del territori de l'Estat.


Article 6.- Per formar part de l'Associació, serà condició indispensable sol.licitar l'admissió per escrit.


Article 7.- Hom causara baixa de l'Associació per algun dels motius següents :


a. a. Renuncia voluntària comunicada per escrit.


b. Deixar passar quatre mesos sense satisfer la corresponent quota des de la data d'avís de pagament.


c. Intentar de qualsevol manera utilitzar L'Associació o la seva condició de soci per fins que no siguin els indicats a l'article quatre d'aquests Estatuts.


Quan la baixa respongui als motius (c) i (d), serà obligatori obrir-en expedient, en què haurà de ser escoltat el soci, i l'acord de baixa serà pres per l'Assemblea General.


Article 8.- Els drets dels associats són els següents:


a. a. Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en les seus debats.


b. Elegir i ser elegible membre de la Junta Directiva.


c. Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte l'Associació i les seves activitats.


d. Obtenir informació sobre la marxa de l'Associació i participar i col.laborar en tots aquells actes que l'Associació organitzi.


e. Sol.licitar al President la reunió de la Junta Directiva per tractar iniciatives referents als interessos de l'Associació, sempre i quan aquests requeriments siguin avalats pel deu per cent (10%) com a mínim dels associats.


Article 9.- Els deures dels associats són els següents :


a. a. Complir els acords adoptats per l'Assemblea per mitjà dels seus Òrgans de Govern.


b. Col.laborar a donar més prestigi a l'Associació i a millorar el compliment dels seus objectius.


c. Complir els Estatuts i les altres normes internes que l'Assemblea General pogués acordar.


CAPITOL III


ÒRGANS DE GOVERN


Article 10.- L'Associació Catalana de Criminòlegs es regirà pel sistema d'autogovern i pel principi de representació mitjançant els òrgans següents :


a. a. Assemblea General


b) Junta Directiva


Article 11.- L'Assemblea General serà l'òrgan suprem de l'Associació i estarà constituida per la totalitat dels seus membres.


Article 12.- La Junta Directiva estarà composada pel President, dos Vice-presidents, Secretari, Tresorer i tres vocals. El sistema de renovacio de la Junta Directiva s'establirà d'acord amb les normes internes que es fixin.


Article 13.- L'Assemblea General es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. En ambdós casos quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels associats, o en segona convocatòria a celebrar mitja hora després qualsevol que sigui el nombre d'associats concurrents.


Entre la convocatoria que farà el President el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea hi haurà d'haver almenys deu (10) dies. En cas d'urgència molí justificada, el President podrà convocar l'Assemblea sense respectar el termini anterior, però en aquest cas constarà com a primer punt de l'ordre del dia la ratificació o no per part de L'Assemblea del caràcter urgent.


Article 14.- Perqué els acords de L'Assemblea General siguin vàlids hauran de ser adoptats per la majoria dels assistents, i una vegada aprovats obligaran a tots els associats, tant als presents com als absents.


Article 15.- La convocatòria per a l'Assemblea General i per a la de la Junta Directiva, serà formulada pel President especificant l'ordre del dia, la data de celebració i l'hora de la sessió en primera i segona convocatòries. Per poder celebrar la sessió en primera convocatòria caldrà que hi siguin presents com a mínim la meitat mes un dels membres de l'Associació; en segona convocatoria, es podrà celebrar la reunió sigui quin sigui el número de membres assitents.


Article 16,- Són funcions de l'Assemblea General les següents :


a) Examinar i aprovar la Memòria anual de la Junta Directiva, en la qual hi constarà una exposició de totes les gestions portades a terme i els seus resultats sobre els diversos organismes i autoritats, realitzades per l'Associació.


b) Aprovar el pressupost anual de despeses i les quotes ordinàries i extraordinàries que proposi la Junta Directiva, així com l'Estat de comptes de l'any anterior.


c) Aprovar aquelles ressolucions que per la seva importància siguin sotmeses a la Junta Directiva i els seus associats.


d) Elegir els membres de la Junta Directiva.


e) Aprovar el Reglament de Règim Interior.


Article 17.- Correspon a la Junta Directiva :


a. a. Convocar i fixar la data de celebració de l'Assemblea General.


b. Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l'Assemblea General.


c. Redactar els pressupostos i estats de comptes.


d. Regular el régim económic de l'Associació, així com la seva organització administrativa.


e. Designar les comissions de treball que es formin i coordinar-les.


f. Admetre, suspendre i donar de baixa els membres del 'Associació de la manera establerta.


g. Proposar a l'Assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que procedeixin.


h. Interpretar els Estatus i Reglaments de règim interior de l'Associació i vetllar pel seu compliment i exercir les funcions que li siguin delegades per l'Assemblea General.


Article 18.- Si es produeix alguna vacant en la Junta Directiva, ella mateixa podrà nomenar al membre actiu que consideri convenient per cobrir el lloc vacant en la primera Assemblea que se celebri s'haurà de ratificar o designar un altre per ocupar el lloc vacant.


Article 19.- Les funcions del President són :


a. a. Ostentar la representació de l'Assodació davant de tota classe d'Autoritats, Tribunals i Organismes Públics.


b. Convocar 1'Assemblea General i la Junta.


c. Visar les actes de les sessions i vigilar l'execució dels acords adoptats.


d. Suscriure contractes a nom de l'Associació, otorgar poders a tercers, interposar reclamacions davant la via governativa i davant les Jurisdisccions ordinàries i especials, acceptar donatius, llegats i herències, excercir accions i oposar excepcions.


e. Ordenar els pagaments a realitzar per l'Associació.


Article 20.- Correspon al Vice-president:


a. a. Substituir el President en els cassos d'absència, malaltia o qualsevol altre motiu justificat.


b. Col.laborar en l'acció del desenvolupament del President per tal de poder substituir-lo en qualsevol circumstància sense que es produeixin solucions de continuitat.


c. Actuar per delegació del President de la manera que acordi la Junta Directiva, o li sigui indicada pel President.


Article 21.- Correspon al Secretari:


a. a. Custodiar els llibres, documents i segells de l'Associació excepte els de contabilitat.


b. Tenir al dia el registre de socis, anotant les baixes i altes que es produeixin.


c. Redactar les actes de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, de les quals en donarà fe i signarà amb el President.


d. Lliurar certificacions referides als llibres i documents de l'Associació, amb el vis-i-piau del President.


e. Preparar, redactar i publicar en el seu cas la Memòria anual.


f. Portar la correspondència que necessiti mantenir l'Associació.


g. Posar en coneixement de l'Autoritat competent amb el vist-i.piau del President, els acords adoptats per l'Assemblea General.


h. Qualsevol altre funció no especificada que li encomani l'Assemblea General, la Junta Directiva o el President.


Article 22.- Correspon al Tresorer :


a. a. Recaptar i custodiar els fondos de l'Associació.


b. Efectuar els cobraments i pagaments que el President ordeni i anotar-los en els llibres corresponents.


c. Tenir els comptes a disposició de dos censors elegits anualment per l'Assemblea General a efectes de la seva intervenció.


Article 23,- Els vocals tindran les funcions que els delegui el President i les que els pugui encomenar la Junta Directiva.


Article 24.- L'Associació, que inicialment no té patrimoni funcional, tindrà els recursos següents :


a. a. Els donatius, herències i llegats, així com les subvencions que li puguin ser concedides pels organismes de l'Estat, de l'Administració autonòmica i Corporacions Locals i Entitats Pùbliques o privades individuals.


b. Els interessos que produeixin els fondos de l'Associació així com els ingressos procedents del Patrimoni que pugui posseir.


c. Qualsevol altre ingrés que s'arbitri per mitjà de les activitats a realitzar per l'Associació per aconseguir els seus fins.


Article 25.- Als efectes legals corresponents es fixa com a pressupost anual la quantitat de CENT MIL (100.000) Pessetes.


Article 26.- Els presents Estatuts podran ser modificats per acord de l'Assemblea General, i mitjançant el quorum establert en els presents Estatuts.


Article 27.- La durada de l'Associació s'estableix per temps indefinit, i només podrà disoldre's pels cassos següents:


a. a. Per ressolució de l'Autoritat Judicial.


b. Per acord de l'Assemblea General mitjançant acord adoptat per majoria absoluta dels membres de l'Associació amb dret i vot.


Article 28.- En cas de dissolució l'Associació es constituirà en Comissió Liquidadora, que atendrà el pagament de les obligacions pendents, passant l'haver líquid resultant a les Entitats Benèfiques que designi l'Assemblea General que acordi la dissolució.

No hay comentarios:

Publicar un comentario